Ιατρική Ευθύνη

Ιατρική Ευθύνη

Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας. Νομοθεσία-Ερμηνεία-Νομολογία-Ειδικά Θέματα-Βιβλιογραφία

Είναι γνωστή η πολυνομία της χώρας μας, συχνά μάλιστα με αντιφάσεις, γεγονός που προκαλεί αντιπαραθέσεις, λόγω άγνοιας, ή κακής ερμηνείας. Το βιβλίο Ιατρική Ευθύνη, σας απαλλάσει από το βάσανο αυτής της αναζήτησης. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για νομικούς, δικηγόρους, όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, αλλά και τον καθένα χωριστά που εμπλέκεται στο χώρο της. Καταγράφει επιλεκτικά όλους τους σχετικούς νόμους και τις δεοντολογικές ερμηνείες, που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ όλων των ασχολούμενων στο χώρο της υγείας: γιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών κ.λ.π. Και όχι μόνο ... τις ευθύνες προς τους ασθενείς καθώς και τα δικαιώματα των τελευταίων αλλά και τις υποχρεώσεις προς όλους αυτούς.
Μια πρώτη προσπάθεια του συγγραφέα να συμπεριλάβει σε σχετικά μικρό χώρο όλους τους απαραίτητους νόμους, δεοντολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα όλων αυτών μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες αντιπαραθέσεις όταν είναι αδικαιολόγητες.
Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί οδηγός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των ασχολούμενων στο χώρο της υγείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 17
• Η ιατρική επιστήμη 18 Η ιατρική ευθύνη 18
• Η ποινική ευθύνη του ιατρού 18
• Η ιατρική αμέλεια 19
• Η ποινική ευθύνη του αναισθησιολόγου 31
• Η συναίνεση του ασθενούς στην αναισθησία 37
• Η αστική ευθύνη του ιατρού 39
• Η πειθαρχική ευθύνη του ιατρού 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 41
• Σχέση ιατρού - ασθενή 43
• Χαρακτήρας ιατρικής σύμβασης 44
• Το βάρος της απόδειξης 46
• Ποινικοποίηση της ιατρικής συμπεριφοράς 46
• Υποχρεώσεις του ιατρού πριν και μετά την επέμβαση 49 Πρόληψη 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΚΑΙ Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 53
• Η ιατρική ως λειτούργημα 54
• Το ιατρικό λειτούργημα στον νέο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας   56
• Τόποι και τρόποι άσκησης του λειτουργήματος 58
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Έννοιες και ορισμοί 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Γενικοί κανόνες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος      62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σχέσεις ιατρού και ασθενή 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Σχέσεις ιατρού και κοινωνίας 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Σχέσεις με συναδέλφους 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': Ο ρόλος τον ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': Επιστημονική έρευνα 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': Ιατρός και φροντίδα ψυχικής υγείας 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0': Ειδικά θέματα 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Καθήκοντα προς τον ιατρικό σύλλογο 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: Τελικές διατάξεις 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB': Λοιπές διατάξεις 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 101
• Η συναίνεση του παθόντος και η σύμβαση ιατρικής αγωγής 102
• Επεξήγηση εννοιών 106
• Ανήλικοι 107
• Δικαστική συμπαράσταση 107
• Πλάνη 108
• Απάτη 108
• Απειλή 108
• Χρηστά ήθη 108
• Ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη ιατρού σε περίπτωση
που προβεί σε ιατρική πράξη άνευ συναίνεσης ασθενούς 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 111
• Εισαγωγικά 112
• Εκπλήρωση καθήκοντος 117
• Διαφύλαξη ουσιώδους συμφέροντος 117
• Άμυνα και κατάσταση ανάγκης 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ 125
• Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της κατηγορίας της σωματικής βλάβης από αμέλεια 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 131
• Εισαγωγή 132
• Ο νομικός σύνδεσμος γιατρού και ασθενούς 143
• Είδη και κατηγορίες ιατρικής υποβοήθησης
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 144
• Οι γενικές υποχρεώσεις του γιατρού 145
• Η συναίνεση των ενδιαφερομένων 149
• Προστασία του γενετικού υλικού 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 153
• Τι είναι η μεταμόσχευση 154
• Η μεταμόσχευση σήμερα 154
• Η ποινική εκτίμηση των μεταμοσχεύσεων
(το δίκαιο των μεταμοσχεύσεων) 157
• Πότε επιτρέπεται η αφαίρεση ιστών και οργάνων για
τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων 158
• Προϋποθέσεις και διαδικασία 160
• Ως επίμετρο 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΟΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 165
• Εισαγωγικά 166
• Ιατρός και φροντίδα της ψυχικής υγείας 166
• Υποχρεώσεις του ψυχιάτρου 169
• Διακήρυξη δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών 170
• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I'
IΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ      189
• Η ευθανασία 190
• Οι δύο μορφές ευθανασίας 191
• Οι αρχές της ευθανασίας 193
• Η ρύθμιση της ευθανασίας στο ελληνικό δίκαιο 194
• Ανθρωποκτονία με συναίνεση 195
• Συμμετοχή σε αυτοκτονία 196
• Οι ρυθμίσεις του άρθρου 29 του Κώδ. Ιατρικής Δεοντολογίας 196 Ως επίμετρο 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 199
• Οι ποινικές διατάξεις που αφορούν στην άσκηση
του ιατρικού επαγγέλματος 200
• Σύνοψη των δικαιωμάτων του ασθενή 211
• Η διακήρυξη της Λισαβόνας για τα δικαιώματα του ασθενή 226
• Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Τα δικαιώματα του ασθενούς» 230
• Διακήρυξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για
την προαγωγή των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη 245
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 253
• Τμήμα Α': Περί αδείας ασκήσεως της ιατρικής 253
• Τμήμα Β': Περί ιατρικής αμοιβής 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'
ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) 267
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 268
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 279
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές λειτουργίας 286
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Διοικητική Εποπτεία - Έλεγχος 289
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 294 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - Τεχνικές προδιαγραφές 297 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
• Τμήμα α': Ιατρείο - Οδοντιατρείο 297
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διαγνωστικά εργαστήρια 298
• Τμήμα Α': Διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών 299
• Τμήμα Β': Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων 302
• Τμήμα Γ': Διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής 306
• Τμήμα Δ': Διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής 312 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Πολυϊατρείο - Πολυοδοντιατρείο 314
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - Εξοπλισμός 318
• Οδοντιατρείο 318
• Εργαστήριο Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) 318
• Κυτταρολογικό εργαστήριο 319
• Παθολογοανατομικό εργαστήριο 319
• Ακτινολογικό εργαστήριο 320
• Εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής 320
• Εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΓΕΙΑΣ 323
• Δεοντολογικός κανονισμός οδοντιάτρων 324
• Αμοιβαί-Τιμολόγια καιτήρησις αυτών 327
• Ειδικότης και ιατρικά συμβούλια 328
• Δεοντολογικός κώδικας φαρμακοποιού 330 ΜΕΡΟΣ 1°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές αρχές της δεοντολογίας 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Γενικά καθήκοντα του φαρμακοποιού
με φαρμακείο σε λειτουργία 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Η συμβολή του φαρμακοποιού με φαρμακείο
σε λειτουργία, στην προστασία της δημόσιας υγείας 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Ευθύνη και αξιοπρέπεια του φαρμακοποιού 333
ΜΕΡΟΣ 2°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Αθέμιτος ανταγωνισμός 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Διαφήμιση 336 ΜΕΡΟΣ 3°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Σχέσεις του φαρμακοποιού με το κοινό 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Σχέσεις του φαρμακοποιού με τους λοιπούς
υγειονομικούς επιστήμονες 337 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σχέσεις φαρμακοποιών με τους βοηθούς φαρμακείων - ασκούμενους μαθητές και βοηθούς και
με τους συναδέλφους φαρμακοποιούς 338 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 340
Α. Αστική ευθύνη 340
Β. Ποινική ευθύνη 340
Γ. Πειθαρχική ευθύνη 340 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 343
Α. Αστική ευθύνη 343
Β. Ποινική ευθύνη 343
Γ. Πειθαρχική ευθύνη 344
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 345
• Γενικά καθήκοντα νοσηλευτών 346
• Καθήκοντα προς τους ασθενείς 347
• Καθήκοντα προς τους συναδέλφους, τους ιατρούς
και το λοιπό προσωπικό 349
• Συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την προαγωγή
της δημόσιας υγείας 350
• Καθήκοντα του νοσηλευτή - ερευνητή 350
• Βοήθεια στους ετοιμοθάνατους 350
• Μεταμόσχευση οργάνων 350
• Αναπαραγωγή 350
• Υποχρεώσεις στα πλαίσια της παιδιατρικής νοσηλευτικής 352
• Υποχρεώσεις στα πλαίσια της ψυχιατρικής νοσηλευτικής 352
• Υποχρεώσεις στα πλαίσια της κοινοτικής νοσηλευτικής 352
• Περί νοσηλευτικής αμοιβής 352
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 355

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή

  • Συγγραφέας: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  • Εκδότης: Τσίμος Δημήτριος
  • ISBN: 9789609904285
  • Σελίδες: 360
  • Έτος Έκδοσης: 2012
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 39,81€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 37,56€